Ξεχώρισε μέσα από το πλήθος: “Positioning a Tourism Destination”

Οι  Προορισμοί αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο του Τουρισμού αναψυχής και της Τουριστικής αγοράς γενικότερα. Είναι προφανές ότι χωρίς την επιλογή προορισμού δεν νοείται ταξίδι και πραγματοποίηση διακοπών.

Στην παγκόσμια τουριστική αγορά υπάρχει πληθώρα επιλογών τουριστικών προορισμών. Η επιλογή ενός τόπου επίσκεψης και διαμονής εξαρτάται από διαφορετικά κριτήρια και παράγοντες και είναι οι επισκέπτες που μέσα από τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις τους για ένα προορισμό, προχωρούν στην τελική κρίσιμη επιλογή του.

Τοποθέτηση Τουριστικού Προορισμού (Destination Positioning)

Ας προσεγγίσουμε τους βασικούς στόχους που πρέπει να καλύπτει η τοποθέτηση ενός προορισμού.

Στόχος της τοποθέτησης ενός τουριστικού προορισμού είναι να δημιουργήσει στο μυαλό των δυνητικών επισκεπτών του μία  επιθυμητή εικόνα του τόπου, προκειμένου να γίνει ελκυστικός για την πραγματοποίηση της επίσκεψης και  της παραμονής τους.

Μία Εικόνα, που να διαφοροποιεί τον προορισμό από τον ανταγωνισμό και συγχρόνως να τον τοποθετεί σαν ένα ιδανικό τόπο που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους.

Η διαδικασία της Τοποθέτησης ενός Τουριστικού Προορισμού  αποτελείται από τρία βασικά στάδια:

  • Την ταυτοποίηση των πιθανών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων πάνω στα οποία μπορεί να «κτιστεί» η στρατηγική Marketing της Τοποθέτησης του.
  • Την επιλογή μίας δέσμης «σωστών» ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
  • Την αποτελεσματική επικοινωνία των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, δηλαδή της Ταυτότητας της Τοποθέτησης του προορισμού στην Τουριστική αγορά της κατάλληλης στρατηγικής Marketing με  έμφαση στο  Digital Marketing.

Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης Τοποθέτησης?

Η επιτυχημένη διαδικασία Τοποθέτησης ενός Προορισμού (Destination Positioning) στο παγκόσμιο τουριστικό οικοσύστημα περιλαμβάνει τις πιο κάτω βασικές προϋποθέσεις:

  • Την ταυτοποίηση των τουριστικών αγορών (Target Groups) και των προσδοκιών τους.
  • Την επιλογή των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχουν απήχηση σε συγκεκριμένες Τουριστικές αγορές.
  • Τον προσδιορισμό των κινήτρων και των ανταμοιβών που οι προηγούμενοι αλλά και οι δυνητικοί μελλοντικοί επισκέπτες αναζητούν.
  • Την αναγνώριση των δυνατοτήτων αλλά και των αδυναμιών κάθε ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που συνθέτει την ταυτότητα του προορισμού.
  • Την επιλογή και εφαρμογή της στρατηγικής Marketing Τοποθέτησης του Προορισμού.

Και τελικά  ίσως την σημαντικότερη προϋπόθεση όλων

  • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της τοποθέτησης μέσα στον Χρόνο και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ληφθεί η σωστή απόφαση για το ποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι κατάλληλα και λειτουργικά για την αποτελεσματική τοποθέτηση ενός προορισμού στην Παγκόσμια Τουριστική αγορά και ποια όχι.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν είναι χρήσιμο και λειτουργικό να συμπεριληφθούν όλα τα πιθανά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας περιοχής στην στρατηγική τοποθέτησής του. Στην περίπτωση που αυτό συμβεί συνήθως προκύπτει η παρουσίαση ενός προορισμού χωρίς ταυτότητα και στρατηγική.

Μην ξεχνάμε ότι στην πραγματικότητά αρχικά  η τοποθέτηση ενός προορισμού συμβαίνει με την δημιουργία ξεχωριστής και θετικής εντύπωσης  (τοποθέτησης) για ένα Τόπο στο μυαλό των επισκεπτών και όχι στην «τουριστική αγορά» καθεαυτή.

Συμπερασματικά, εάν διαφοροποιήσεις θετικά έναν Προορισμό στο μυαλό των επισκεπτών, προηγούμενων και δυνητικών, η τοποθέτηση είναι επιτυχής. 

Στην σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από το έντονο συναίσθημα της ανασφάλειας που δημιουργείται εύλογα  εξαιτίας  της Πανδημία Covid 19, η ανάγκη δημιουργίας ενός Απέριττου, Καινοτόμου και Κατανοητού μηνύματος που να πείθει για την επιλογή του προορισμού είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

Ενός Μηνύματος με αιχμή του δόρατος την δημιουργία μιας στρατηγικής Marketing που να επικοινωνεί ξεκάθαρα την εικόνα ενός ασφαλούς και ελκυστικού προορισμού, προβάλλοντας τις αποτελεσματικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για την αντιμετωπίσει του Covid19.

Συνοψίζοντας,  η ελκυστική διαφορετικότητα της ταυτότητας του τουριστικού Προορισμού που αποτυπώνεται ανεξίτηλα στο Μυαλό των επισκεπτών σε συνδυασμό με την πειστική διαβεβαίωση ότι η ασφαλής διαμονή τους έχει εξασφαλιστεί, αποτελούν μονόδρομο για την επιτυχημένη τοποθέτηση ενός προορισμού.

Και βέβαια έχοντας κερδίσει την προτίμηση των επισκεπτών, οφείλουμε  να  εκπληρώσουμε τις προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει.