Κατάρτιση

“Never Stop Learning”
“Learning Leads to Success”

Οι ανάγκες και προσδοκίες των επισκεπτών συνεχώς μεταβάλλονται ακολουθώντας τις παγκόσμιες τουριστικές τάσεις.

Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού ενός Ξενοδοχείου είναι εξαιρετικής σημασίας για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φιλοξενίας.

Για κάθε θέση εργασίας σε μία Ξενοδοχειακή επιχείρηση απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις.

Η Innfaith Hospitality παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται: